Grudzień – co słychać u Pszczółek?

Grudzień – co słychać u Pszczółek?

Czego uczymy się w listopadzie w grupie sześciolatków?

I tydzień – Jedzie do nas Mikołaj

II tydzień – Zima, zima, zima 

III tydzień – Mam wiadomość

IV tydzień – Boże Narodzenie

V tydzień – Hop, w Nowy Rok

Umiejętności dziecka zdobywane w grudniu:

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
– uwrażliwienie na różnice między legendą a prawdą
– kształtowanie wrażliwości na krzywdę innych

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających poszerzanie wiedzy
– zachęcanie do wykazywania inicjatywy i twórczych pomysłów w działaniach plastycznych
– dbanie o estetykę wykonywanej pracy i otoczenia

– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem
– doskonalenie wiedzy związanej z budową wyrazów
– rozumienie, że przedmioty mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie
– zapoznanie z małą i wielką drukowaną i pisaną literą y; S, s; N, n; C, c
– rozwijanie umiejętności współpracy z innymi dziećmi

– zrozumienie, co to jest niepełnosprawność
– uwrażliwienie na problemy osób z niepełnosprawnościami
– kształtowanie uczucia empatii i szacunku
– zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszym, zwłaszcza samotnych, z najbliższego otoczenia
– budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia 

– kształtowanie umiejętności wyczucia rytmu i akompaniowania
– granie na instrumentach perkusyjnych
– doskonalenie umiejętności oddawania ruchem treści piosenki

– kształtowanie gotowości do nauki czytania
– utrwalanie znajomości poznanych liter
– czerpanie radości ze wspólnej zabawy
– doskonalenie umiejętności współpracy

– kształtowanie umiejętności wspólnego podejmowania decyzji
– kształtowanie postawy dobroci oraz umiejętności dzielenia się z innymi
– rozwijanie twórczości plastycznej

– pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych
– stwarzanie atmosfery radości i zadowolenia podczas spotkania
– kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
– uwrażliwienie na konieczność postawy szacunku wobec zwierząt
– ćwiczenie umiejętności czytania

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
– budowanie poprawnych, zrozumiałych wypowiedzi na dany temat
– rozumienie konieczności dokarmiania zimą niektórych zwierząt
– kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków, przewidywania
– udoskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego utworu
– wdrażanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w działaniach
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie wrażliwości dotykowej
– wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych działań
– dostrzeganie różnic w kształcie i wyglądzie płatków śniegu
– wyrażanie ekspresji ruchowej
– stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci

– ćwiczenie uwagi i skupienia podczas słuchania
– poznanie nazw zjawisk i cech pogodowych charakterystycznych dla zimy
– stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
– kształtowanie nawyku dbania o zdrowie

– doskonalenie umiejętności liczenia: rozszerzanie zakresu liczenia, ustalanie liczebności zbiorów
– kształcenie umiejętności czytania globalnego
– wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7 i 8
– rozpoznawanie cyfry 7i 8 wśród innych cyfr

– tworzenie zbiorów siedmioelementowych i ośmioelementowych przez dokładanie elementu
– przygotowanie do nauki pisania cyfry 7 i 8

– utrwalenie znajomości zasad savoir-vivre

– poznanie nowego zawodu listonosza,  lekarza
– nauka wysyłania listów i kartek pocztowych
– wzbogacanie słownictwa
– rozumienie znaczenia szybkości przekazywania wiadomości

– rozumienie znaczenia znajomości własnego adresu zamieszkania
– poznanie drogi listu od nadawcy do adresata

– rozwijanie percepcji wzrokowej
– kształcenie słuchu fonematycznego

– rozwijanie myślenia oraz umiejętności matematycznych
– doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania oraz tworzenia własnych rytmów
– doskonalenie umiejętności przeliczania, a także rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych

– rozwijanie aktywności i samodzielności dzieci
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi
– rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć
– budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
– pokonywanie nieśmiałości i własnych słabości

– rozumienie znaczenia znaków umownych w życiu człowieka
– rozwijanie umiejętności kojarzenia
– rozwiązywanie zagadek, kształcenie myślenia abstrakcyjnego

– poznanie tradycji i zwyczajów dotyczących Świąt Bożego Narodzenia
– wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia

– poznanie nazw tradycyjnych potraw świątecznych

– współdziałanie w grupie, tworzenie radosnego nastroju oczekiwania

– poznawanie tradycji świątecznych w różnych miejscach świata, uwrażliwienie na inność

– rozumienie następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia
– nazywanie cech charakterystycznych dla poszczególnych pór roku
– utrwalanie nazw dni tygodnia
– podejmowanie prób powiedzenia nazw miesięcy we właściwej kolejności
– zapoznanie z budową i przeznaczeniem kalendarza
– rozwijanie sprawności ruchowej

– rozwijanie staranności i dokładności
– rozwijanie pomysłowości
– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

– rozwijanie zainteresowań pomiarem czasu, rodzajami zegarów
– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów

– rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy
– rozwijanie spostrzegawczości
– określanie czynności wykonywanych w ciągu dnia i nocy
– rozwijanie postawy badawczej

– poznanie budowy zegara
– odczytywanie godzin na zegarze
– dopasowywanie godzin do pór dnia i nocy

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status