Piękna nasza Polska cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Honorowy patronat nad Projektem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele projektu:


• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
• rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
• poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
• budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
• przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
• uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
• poznanie legend i baśni polskich,
• dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
• okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”,
• kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
• rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status